obsługa kadrowo-płacowa,

 • Payroll

  W ramach usługi PAYROLL przejmujemy wszelkie obowiązki związane z obsługą kadrowo-płacową pracowników Klienta. Outsourcing kadrowo-płacowy to usługa, która polecana jest przede wszystkim tym firmom, które chcą poświęcić więcej czasu na rozwój swojej działalności lub tym, które planują redukcję kosztów związanych z prowadzeniem księgowości. Doświadczony i wykwalifikowany zespół Paretti wykonuje powierzone mu zadania profesjonalnie, zawsze na czas i w zgodzie z często zmieniającymi się przepisami prawa pracy. Usługa outsourcing pracowniczy PAYROLL gwarantuje elastyczność w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników, dostęp do aktualnych przepisów prawa pracy i innowacyjnych rozwiązań, bez konieczności angażowania środków własnych, a realizowanych poprzez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę zewnętrzną. Każdy Klient traktowany jest przez nas indywidualnie, a nasza oferta jest zawsze dostosowana do jego specyficznych potrzeb i zaleceń.

  Usługa PAYROLL obejmuje:

  •        podpisywanie i rozwiązywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
  •        zakładanie i prowadzenie teczek osobowych pracowników
  •        prowadzenie ewidencji urlopowej i badań lekarskich
  •        przeprowadzanie szkoleń BHP
  •        sporządzanie listy wynagrodzeń
  •        rozliczanie wynagrodzeń z tytułu choroby oraz zasiłków chorobowych, macierzyńskich i tacierzyńskich
  •        sporządzanie deklaracji ZUS
  •        sporządzanie deklaracji rocznych PIT4R, PIT8A
  •        sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach PIT 11 lub rocznych rozliczeń podatku PIT40
  •        sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON
  •        przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
  •        przygotowywanie danych do podstawowych sprawozdań GUS (Z-03, SP)
  •        przejęcie odpowiedzialności przy kontrolach ze strony ZUS, US i PIP
  •        sporządzanie raportów zgodnych z wymaganiami Klienta

  Zalety współpracy z PARETTi:

  •        obniżenie kosztów związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników
  •        eliminacja kosztów związanych z zakupem programu kadrowo-płacowego
  •        prawidłowość i terminowość prowadzonych procesów personalnych
  •        profesjonalna reprezentacja w kontaktach z urzędami
  •        zwolnienie z obowiązku prowadzenia i przechowywania teczek osobowych
  •        zwolnienie z konieczności śledzenia zmian prawnych z zakresu kadr i płac
  •        możliwość skoncentrowania się na kluczowym obszarze działalności firmy, nie na administracji
  •        przejęcie przez Paretti sp. z o.o. sp.k. wszelkich obowiązków związanych z prowadzeniem administracji kadrowo-płacowej oraz naliczaniem                i nadzorem nad wynagrodzeniami
  •        zwiększenie bezpieczeństwa i poufności danych osobowych
  •        przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, US, PIP, GUS, PFRON
  •        podniesienie jakości usług obsługi dzięki wykwalifikowanym specjalistom obsługującym Państwa firmę
 • TRY & HIRE

             Usługa TRY & HIRE łączy w sobie korzyści leasingu personalnego i rekrutacji. W przypadku tej usługi Pracodawca ma możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności Pracownika przed zatrudnieniem go na stałe. W czasie całego okresu próbnego, którego czas trwania zależy tylko od Klienta, Kandydat pozostaje pracownikiem PARETTi. 

     

             TRY & HIRE daje możliwość obserwacji Pracownika w nowym środowisku pracy, dokładnej weryfikacji jego wiedzy, predyspozycji i umiejętności. W czasie okresu próbnego PARETTi przejmuje wszelkie obowiązki związane z obsługą administracyjno-kadrowo-płacową nowo zatrudnionych pracowników.

    

               Rozwiązanie typu TRY & HIRE sprawdza się szczególnie w sytuacji, gdy w firmie tworzone są nowe stanowiska pracy i jest korzystna zarówno z punktu widzenia Pracodawcy jak i Pracownika. Potencjalny Pracodawca zostaje uwolniony od początkowych kosztów związanych z zatrudnieniem personelu, a potencjalny Pracownik ma możliwość sprawdzenia, czy podjęta przez niego praca odpowiada jego oczekiwaniom.

   

  UsługaTRY & HIRE obejmuje następujące działania:

   

  •      rekrutacja Pracowników zgodnie z wymaganiami Klienta
  •      zawarcie przez PARETTi umowy o pracę tymczasową z wybranymi Kandydatami
  •      obsługa kadrowo-płacowa zatrudnionych Pracowników

   

   

   tryhire

   

  Korzyści wynikające ze współpracy z PARETTi:

  •      brak kosztów związanych z rekrutacją personelu
  •      możliwość sprawdzenia pracownika przed zatrudnieniem go na stałe
  •      zmniejszenie ryzyka nieodpowiedniego obsadzenia stanowiska
  •      minimalizacja kosztów świadczeń pracowniczych
  •      większa elastyczność w zatrudnianiu personelu
  •      możliwość łatwego dostosowywania ilości pracowników do aktualnych potrzeb Klienta
  •      zwiększenie motywacji i wydajności pracownika, którego celem jest zdobycie stałej pracy w firmie Klienta
  •      krótsze, niż w przypadku pracowników zatrudnionych na okres próbny, okresy wypowiedzenia dla pracowników tymczasowych
  •      gwarantowane zastępstwo delegowanego pracownika w okresie jego urlopu lub zwolnienia lekarskiego
  •      zmniejszenie rotacji w firmie poprzez zatrudnienie sprawdzonych i wyszkolonych pracowników
  •      przejęcie wszystkich obowiązków pracodawcy przez PARETTi
  •      Klient, zależnie od własnych potrzeb i możliwości, decyduje w dowolnym momencie o przejęciu pracownika

   

 • TRY & HIRE

              Die TRY&HIRE Lösung erlaubt die Fähigkeiten der Kandidaten erfolgreich zu verifizieren. Es ist auch bemerkenswert, dass es dank der TRY & HIRE Lösung möglich ist, die mit dem Arbeitsplatz verbunden Kosten zu verschieben. Diese Dienstleistung wird besonders denjenigen Firmen empfohlen, die neue Arbeitsplatze bilden. Der eingestellte Arbeitnehmer hat eine Chance darauf , eigene Fähigkeiten zu prüfen und den Aufgabenbereich, der zu einem gegeben Arbeitsplatz gehört, kennen zu lernen.    

   Der TRY & HIRE Service umfasst folgende Aktivitäten:

   

  •      Einstellung von Personal in Übereinstimmung mit den Kundenanforderungen
  •      Abschluss von Paretti Zeitarbeitsvertrag mit den ausgewählten Bewerbern
  •      Personalverwaltung der beschäftigten Arbeiter

   

   

   tryhire

   

  Vorteile, die aus der Zusammenarbeit mit PARETTI sp.z.o.o.sp.k resultieren:

  •      Befreiung von Kosten der Personalrekrutierung.
  •      Überprüfung und Schulung der Mitarbeiter vor der Einstellung
  •      Verminderung des Risikos, das mit der Einstellung von neuen Arbeitnehmern verbunden ist.
  •      Kürzere, als im Falle von Arbeitnehmern, die auf Probe eingestellt wurden, Kündigungsfristen für Leiharbeitnehmer
  •      Eine Person wird so lange von PARETTI sp. z o.o. sp.k. eingestellt, bis der Kunde den Wunsch hat, den Arbeiter zu übernehmen
  •      Möglichkeit der Erweiterung der Zusammenarbeit mit dem Arbeitnehmer um eine zusätzlichen Probezeit
  •      Niedrigere Arbeitskosten in der Anfangsphase der Einstellung des Leiharbeitnehmers
  •      Senken der Verwaltungskosten
  •      Flexible Einstellungsformen, die an den aktuellen Personalbedarf des Kunden angepasst sind
  •      Eine garantierte Vertretung des entsandten Mitarbeiters im Zeitraum seines Urlaubs oder seiner Krankheit
  •      Verringerung der Rotation von Mitarbeitern in der Firma